Obsługa finansowo-księgowa projektów unijnych

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie w rozliczaniu finansowym i prowadzeniu księgowości projektu. Możemy również zaoferować wsparcie w opracowaniu wewnętrznych rozwiązań dotyczących obiegu dokumentów i opracowanie zasad prowadzenia księgowości projektu unijnego zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi prowadzenia wyodrębnionej księgowości na rzecz projektu. 

Obecnie dla naszych klientów prowadzimy księgowość projektów unijnych finansowanych ze środków EFS w ramach programu PO KL oraz programu POIG.

Oferujemy Państwu następujące usługi dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektów:

Działania związane z przygotowaniem dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi programu POKL lub POIG oraz wytycznymi  instytucji wdrażającej:

  • dokonanie opisu dokumentów, zgodnie z wytycznymi,
  • sprawdzanie kompletności dokumentów finansowych otrzymanych od beneficjenta pod względem wymagań instytucji wdrażającej.

Działania związane w przygotowaniem wniosku o płatność oraz przygotowanie postępu finansowego za okres rozliczeniowy:

  • przygotowanie wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz części sprawozdawczej dotyczącej realizacji projektu (sprawozdawczość finansowa),
  • sprawdzanie prawidłowości wydatkowania środków na podstawie otrzymanych dokumentów finansowych (wyciągi bankowe, faktury itp.),
  • sprawdzanie zgodności zapisów w ewidencji księgowej z przygotowywanym postępem finansowym projektu na podstawie otrzymanych dokumentów finansowych projektu,
  • korekta części finansowej wniosku o płatność po otrzymaniu wyników weryfikacji wniosku od instytucji wdrażającej, współpraca z beneficjentem celem przygotowania wyjaśnień i korekt,
  • monitorowanie postępu finansowego projektu: utworzenie i bieżąca aktualizacja arkusza prezentującego postęp finansowy projektu i procent wykonania budżetu w podziale na zadania i na poszczególne pozycje.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług - Kontakt

unia2

Copyright © 2023 Prowizja Sp. z o.o.
Created by EasyIT